A Mikrobiom Korlátolt Felelősségű Társaság

2024. március 12-től érvényes 

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

ÉS ÉRINTETTEK RÉSZÉRE SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

BEVEZETÉS

Mikrobiom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1122 Budapest, Krisztina körút 2-4. I. em. 17.; Cg. 01-09-349754; – a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) elkötelezett a munkatársai és üzleti partnerei, valamint velük kapcsolatba kerülő harmadik személyek, ideértve a BioGaia Patika webshop (patika.biogaia.hu) honlap látogatóit is, (továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak védelme érdekében, kiemelten fontosnak tartják az önrendelkezési jog tiszteletben tartását. 

A jelen szabályzat megalkotásának célja annak biztosítása, hogy az Adatkezelő megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályi előírásoknak és megfelelő tájékoztatást nyújtson az érintettek részére a személyes adataik kezeléséről. Az Adatkezelő valamennyi adatkezelése során jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), továbbá egyéb belső szabályzatai, utasításai rendelkezései szerint jár el.

A jelen Szabályzat Általános része az általános, minden adatkezelésre irányadó szabályokat rögzíti, a Különös része pedig specifikusan az egyes adatkezelésekre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat tartalmazza. A jelen Általános Adatkezelési Szabályzat együttesen tartalmazza az Adatkezelő által végzett főbb adatkezeléseket, azonban nem minden Érintett esetében valósul meg feltétlenül az összes itt felsorolt adatkezelés, ezért szükség esetén az adatfelvétel során az Adatkezelő rövid és átlátható egyedi adatkezelési tájékoztatót tehet elérhetővé az Érintettek részére, az adott adatkezelés részleteiről. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a teljes szabályzatot, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról! 

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki maga rendelkezzen. Mindezeken túl az Adatkezelő az adatkezelések során gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és külön szabályzatok keretei között kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A jelen Szabályzat – bár a Társaság törekedett a teljes körű szabályozásra – nem szükségszerűen tartalmazza az összes adatkezelést. Amennyiben olyan adatkezelés szükségessége merül fel, ami a jelen Szabályzatban nem került rögzítésre, úgy a Társaság minden alkalommal külön adatkezelési tájékoztató közzétételével tájékoztatja az Érintetteket az adott adatkezeléssel összefüggő lényeges körülményekről. 

A jelen szabályzat egy mindenkor hatályos példányát a Társaság székhelyén kell tartani, valamint a jelen Szabályzat és annak módosításai elérhetők a https://patika.biogaia.hu/adatkezeles/ oldalon. A Társaság munkavállalói (ideértve az állásra pályázók, valamint a kölcsönzött munkavállalók, illetve szövetkezeten keresztül foglalkoztatottak – együttesen munkavállalók) adatainak kezelésére a Munkavállalói Adatkezelési szabályzat irányadó, mely a Társaság székhelyén elérhető minden munkavállaló, volt munkavállaló, illetve álláspályázatot benyújtó személy részére. 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

2000. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.)

2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban: Pmt.)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Grtv.

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (továbbiakban: Ektv.)

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (45/2014 Korm. rendelet)

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (továbbiakban: Fttv.)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgy. tv.)

19/2014 (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (19/2014 NGM rendelet)

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzatban rögzített szabályok alkalmazása és betartása/betartatása útján a szabályozás célja a vonatkozó jogszabályokban, így különösen a GDPR-ban rögzített előírások gyakorlatban való érvényesülésének biztosítása. Ennek keretében a Társaság a jelen Szabályzattal, valamint egyéb belső szabályzatokkal, utasításokkal és a kialakított belső eljárásrendekkel 

 • biztosítja az Érintetteknek a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, betartatását;
 • szabályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés megakadályozásának gyakorlatát, valamint meghatározza azokat a szabályokat, melyek biztosítják az adatok törvénysértő megváltoztatásának, az adatok jogosulatlanul való felhasználásának, valamint engedély nélküli nyilvánosságra hozatalának megakadályozását;
 • meghatározza az elektronikus úton történő adatkezelés, feldolgozás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés pontos és biztonságos rendjét;

megfelelő tájékoztatást nyújt az Érintettek részére a személyes adatainak kezeléséről, az érintettek jogairól és jogaik érvényesítéséről. 

 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
 1. FOGALMAK

A Szabályzat alkalmazása során: 

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható – tehát minden olyan adat személyes adatnak minősül, ami alapján az érintett azonosítható: név, lakcím, telefonszám, IP cím stb.

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés – tehát minden olyan tevékenység, ami az adatokkal kapcsolatos: adatok felvétele, adatokban való betekintés, adatok rendszerezése stb. 

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; – az adatkezelő jelen esetben a Társaság;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adatfeldolgozónak minősül minden olyan személy vagy vállalkozás, aki a Társaság megbízásából és utasításai szerint a személyes adatokkal meghatározott műveleteket végez (könyvelő/bérszámfejtő, tárhelyszolgáltató, szoftverszolgáltató, levelezési szolgáltató stb.)

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; – címzettnek minősül minden olyan személy, társaság vagy hatóság, aki részére az adatok továbbításra kerülnek, vagy akik az adatokhoz hozzáférnek: pl. adóhatóság, adatfeldolgozó stb.)

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; – minden olyan személy vagy társaság, aki alapesetben nem hozható összefüggésbe az adatkezeléssel;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; – ilyen lehet az írásbeli hozzájáruló nyilatkozat, a honlapon a hozzájárulási checkbox kipipálása stb., fontos tudni, hogy adatvédelmi szempontból a hallgatás nem minősülhet beleegyezésnek)

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; – minden olyan esemény, ami az adatokat veszélyezteti: pl. hacker támadás, irattár leégése, de ilyennek minősül például az adatokat tartalmazó laptop, mobiltelefon, adathordozó elvesztése, személyes adatok rossz e-mail címre küldése, ügyfél- és vevőpartnerlisták illetéktelen másolása stb.)

személyes adatok különleges kategóriái

genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

1.2 AZ ADATKEZELÉS ELVEI

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); – ami azt jelenti, hogy az adatokat csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint szabad kezelni, és az érintett részére lehetővé kell tenni, hogy az adatkezelés körülményeiről (céljai, jogalap, időtartam stb.) megfelelően tájékozódhasson;
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem szabad kezelni a meghatározott célokkal össze nem egyeztethető módon (közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés megengedett) („célhoz kötöttség”); – ami azt jelenti, hogy egy meghatározott célból kezelt adatot csak kivételesen lehet más célra is felhasználni;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); – ami azt jelenti, hogy csak akkor kezelhető a személyes adat, ha nincs más mód a meghatározott cél elérésére;
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”); – ami azt jelenti, hogy az adatokban bekövetkező változásokat a lehető leghamarabb át kell vezetni;
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”); ez azt jelenti, hogy a meghatározott cél elérését (az adatkezelés maximális időtartamát) követően az adatot vagy törölni kell, vagy anonimizálni kell, hogy az adatból már ne lehessen az érintettet azonosítani;
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”); – megfelelő IT és egyéb biztonsági intézkedések kellenek, hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz;
 • Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”) – az adatkezelő az adatkezelési folyamatait belső utasításokkal, szabályozásokkal rögzíti, hogy a szervezetben pontosan követhetők legyen a folyamatok (és szükség esetén ez igazolható legyen a hatóságok felé).  

1.3 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI ÉS JOGALAPOK

Adatkezelések céljai

Az adatkezelések célját a Társaság minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek a Különös részben kerülnek rögzítésre. Általános jelleggel elmondható, hogy az Érintettek adatait a Társaság üzleti működésével összefüggő tevékenysége, szerződéses jogai és kötelezettségei, valamint jogos érdekei érvényesítése céljából kezeljük. 

Adatkezelések jogalapja 

Az adatkezelések jogalapját a Társaság szintén minden egyes adatkezelés esetén külön határozza meg, ezek is a Különös részben kerülnek rögzítésre. 

A GDPR az adatkezelések jogalapjaként 6 típust különböztet meg, melyek a következők: 

 • Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelések (érintett hozzájárulása)

Az érintett hozzájárulása minden esetben önkéntes, és kizárólag valamilyen aktív cselekménnyel valósulhat meg (a hallgatás nem beleegyezés). Ilyen lehet az írásbeli hozzájárulás (akár külön nyilatkozatban, akár például egy szerződés aláírásával, ahol a szerződés maga tartalmazza a hozzájárulást), az elektronikus felületen történő checkbox kipipálás, „hozzájárulok” gombra kattintás stb.). 

A hozzájárulást minden egyes adatkezelés tekintetében külön-külön kell/lehet megadni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét, tehát a hozzájárulást csak a jövőre nézve lehet visszavonni. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását, tehát a hozzájárulás visszavonása történhet akár egy írásbeli levél formájában, továbbá telefonon, e-mail-ben megküldött nyilatkozat formájában is. 

16 évet be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében korlátozott személy hozzájáruló jognyilatkozata akkor érvényes, ha azt a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló/illetve cselekvőképességében korlátozott személy esetén gyámja/gondnoka adta meg, éppen ezért a 16 év alatti Érintett adatainak kezeléséhez a szülői jogokat gyakorló hozzájárulása szükséges.  

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 • Olyan szerződés megkötéséhez, valamint teljesítéséhez szükséges adatkezelések, amelyben az érintett az egyik fél (szerződéses kötelezettség)

Amennyiben a személyes adat kezelése nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges, úgy ez jogszerű indoka lehet az adatkezelésnek. Ilyen esetben nem szükséges az érintett külön hozzájárulása. 

A szerződések teljesítése körében felmerülő adatkezelések leggyakrabban a szerződő felek szerződésben/webes felületen rögzített személyes adataira vonatkoznak (név, lakcím, szállítási cím stb.), de ilyenek lehetnek például egy szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás igénybevételével összefüggő adatok. 

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogszabályi kötelezettség)

A jogszabályokon alapuló adatkezelések célja az adott jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése. A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések kötelező adatkezeléseknek minősülnek, melyek mértékét és időtartamát minden esetben a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Nagy számú jogszabály ír elő olyan kötelezettséget, ami szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár együtt. Fontos, hogy a jogszabályi kötelezettség nem opcionális, tehát azokat minden esetben teljesíteni kell. Ilyen adatkezelések lehetnek különösen a Társaság által vezetett nyilvántartások, számlák, számviteli bizonylatok adattartalma, pénzmosási azonosítás stb.

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges 

Olyan speciális esetben, amikor az érintett nem tudja a saját érdekeit érvényesíteni, vagy az eljárásában akadályoztatva van, lehetőség van arra, hogy az adatai kizárólag a szükséges mértékben, és kizárólag az akadályoztatás idejére a létfontosságú érdek érvényesítése körében kerüljön kezelése. 

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (hatósági adatkezelések)

Miután a Társaság nem hatóság, így ilyen jogalapon nem végez adatkezelést. 

 • Olyan adatkezelések, ahol az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek)

A jogos érdek alapja általában egy jogszabályban, vagy megállapodásban rögzített, illetve üzleti szempontból méltányolható jog érvényesítése, ugyanakkor ez egy lehetőség, és nem kötelezettség, mint pl. a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelések. 

A jogos érdeken alapuló adatkezelések különösen:

 • a Társaság tevékenységének, termékeinek népszerűsítése;
 • honlapon/elektronikus felületen a szolgáltatások optimalizálása, valamint a szolgáltatások használatára vonatkozó információk gyűjtése (pl. cookie-k alkalmazása)

Fontos körülmény, hogy a jogos érdek alkalmazásának feltétele, hogy ezen érdekekkel szemben ne élvezzenek elsőbbséget az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (különösen, ha az érintett gyermek). 

Minden olyan esetben tehát, amikor az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, a Társaság egy úgynevezett érdekmérlegelési teszt alapján dönt az adatkezelés megengedhetőségéről. Az érdekmérlegelési teszt lényege, hogy a Társaság azonosítja az elérni kívánt célját, annak lehetséges eszközeit, és ezzel szembeállítva megvizsgálja az Érintettek jogait és jogos érdekeit, és csak akkor kezelheti az adatokat, ha a Társaság jogos érdeke felülírja az Érintett jogos érdekét. 

Az érdekmérlegelési tesztet a Társaság minden esetben írásban dokumentálja, annak megállításairól pedig az Érintett tájékoztatást kérhet. A Társaság a vele kapcsolatba kerülő Érintettek által közvetlenül (webshop rendelésleadás és -teljesítés során, hírlevélre feliratkozás során, promóciós játékban való részvétellel, szakmai kapcsolattartás során stb.) megadott adatokat, továbbá nyilvános adatbázisban közzétett adatokat (üzleti partnerek cégkivonatában/Egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait), valamint harmadik személyek által jogszerűen rendelkezésre bocsátott adatokat kezel. A Társaság gyermekek adatait, illetve különleges adatokat kizárólag az érintett (szülői felügyeletet gyakorló személy) kifejezett hozzájárulásával kezel (GDPR 9. cikk (2) a) pont). A Társaság szolgáltatásként adatfeldolgozási tevékenységet nem végez, de ez nem zárja ki azt, hogy egyes jogviszonyokban a Társaság adatfeldolgozónak minősüljön. 

1.4 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A TÁRSASÁG ADATKEZELÉSEIRŐL

Az adatkezelőnek kötelezettsége, hogy az érintettet a személyes adatai kezeléséről, tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson. A Társaság ezen tájékoztatási kötelezettségének a jelen Szabályzat elfogadásával és közzétételével, továbbá minden adatkezelés esetében az adatfelvételkor rövid adatkezelési tájékoztató hozzáférhetővé tételével tesz eleget.

Amennyiben az itt leírtakkal kapcsolatosan bármilyen kérdése lenne, illetve, ha a jelen Szabályzatban, vagy egyedi tájékoztatóban rögzített jogait érvényesíteni kívánja, lépjen velünk kapcsolatba. 

a) A Társaság hivatalos elérhetőségei a jelen Szabályzat végén kerülnek rögzítésre, továbbá minden egyedi adatkezelési tájékoztatóban is feltüntetésre kerül.

b) Az adatkezelés során alkalmazott adatfeldolgozók adatai a Szabályzat végén kerülnek feltüntetésre, és a Különös részben minden egyes adatkezelés esetén a „Címzettek” oszlopban röviden meghatározásra kerül az adott adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozó kategóriája (az általa nyújtott szolgáltatás megjelölése útján). Adatfeldolgozó csak olyan személy/vállalkozás lehet, aki írásbeli szerződésben vállalja az adatfeldolgozási feladatok ellátását, és akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására (az adatkezelés célját, jogalapját, az adatkezelési feladatokat és körülményeket, ideértve a szükséges biztonsági intézkedéseket is, a Társaság határozza meg). Az adatfeldolgozó nem jogosult az általa kezelt adatokat saját célra felhasználni.

c) A Társaság a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, amennyiben ilyen személy kinevezésre kerül, úgy az elérhetőségéről a Társaság megfelelő tájékoztatást nyújt.

d) Az adatkezelések célja és jogalapja minden egyes adatkezelés esetében a Különös részben kerül feltüntetésre. Amennyiben az adatkezelés a Társaság jogos érdekén alapul, úgy a különös rész ezen specifikus jogos érdeket külön meghatározza.

e) Szintén a Különös részben kerül feltüntetésre, hogy a kezelt személyes adatokhoz ki fér és férhet hozzá, azok kihez, milyen célból (adatfeldolgozóhoz, hatósághoz, harmadik személyhez) kerülnek továbbításra (adatkezelés címzettjei)

Az adatok továbbításával összefüggésben a Társaság az alábbiakról tájékoztatja az Érintetteket: 

 • A Társaság az általa kezelt személyes adatokat szerződéses kötelezettségei teljesítése és jogai érvényesítése során és céljából – annak jellegétől függően – továbbíthatja az érintett bíróságok, hatóságok részére; ezen túlmenően egyes jogszabályi kötelezettségek teljesítése is adattovábbítással járhat (pl. számlák, bizonylatok adattartalmának NAV részére történő továbbítása, pénzmosás gyanú esetén bejelentés, hatósági ellenőrzések során, amennyiben ehhez szükséges. 
 • A Társaság az adatokat a jogos érdekeinek az érvényesítéséhez jogosult bíróságok, hatóságok részére továbbítani (számlakövetelések, kártérítési igények, bűncselekmények gyanúja esetén a feljelentéshez szükséges adatok stb.). 
 • A Társaság jogosult a kötelezettségei teljesítéséhez és jogai érvényesítéséhez adatfeldolgozókat, illetve önálló adatkezelőként eljáró szolgáltatókat igénybe venni (tárhely szolgáltató, könyvelő, bérszámfejtő, adminisztratív szolgáltató, ügyvéd), ezek listája a jelen Szabályzat végén található. 
 • A munkáltató EGT térségen kívüli területre kizárólag akkor továbbít személyes adatot, (pl. harmadik országbeli tárhely/levelezési szolgáltató) ha az érintett ország rendelkezik a Bizottság megfelelőségi határozatával, vagy ha az adattovábbítás megfelelő és alkalmas garanciák mellett történik; ez utóbbiakról az érintettek bármikor információt kérhetnek a Társaságtól és részletes tájékoztatást találhatnak a Bizottság https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en  oldalán. 

f) Az egyes adatkezelések időtartamát, és az adatok/dokumentumok megőrzésének idejét szintén az egyes adatkezeléseknél a Különös Részben rögzítjük. Amennyiben egy adat/dokumentum esetében nem határozható meg a pontos időtartam, úgy az időtartam meghatározásának szempontjai kerülnek rögzítésre.

g) Az érintett a továbbiakban részletezett módon kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, bizonyos esetekben joga van az adathordozhatósághoz. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást bármikor, díjmentesen visszavonhatja. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az érintett jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogait részletesen a következő 1.5. pont tartalmazza.

h) Az Érintettek adatainak kezelése során:

(i) Amikor az adatkezelés jogszabályon alapul, a személyes adatok megadásának kötelezettségét a jogszabály írja elő, ilyen esetben az adatokat az Érintettek kötelesek megadni;

(ii) Amikor az adatkezelésre szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, úgy az adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. Ha ilyen esetben az adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele, ezt a tény a Társaság a Különös Részben külön jelzi;

(iii) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, mely esetben – ha az adatokat más jogalapon már nem lehet kezelni, és nincs olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvezne az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben – az adatok törlésre kerülnek.

1.5 AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

A Társaság adatkezeléseivel összefüggésben Önt az alábbi jogok illetik meg. 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;
 • ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát Ön szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e a személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. 

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért adminisztratív díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, amennyiben bármilyen személyes adata megváltozik, ezt jelezze, hogy az adatot javíthassuk a nyilvántartásunkban. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja);
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl. ha hatóság előírja).

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

Amennyiben tehát Ön úgy gondolja, hogy a törlés feltételei fennállnak, úgy bármikor kérheti az adatai törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);
 • az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat); 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapul adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad ezen címzettekről.

Ha Ön kéri az adatkezelés korlátozását, úgy a kérelmének helyt adó döntés esetén az adatkezelési jog kizárólag arra terjed ki, hogy tároljuk az Ön adatait, és azokat csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igény érvényesítése céljából kezeljük. 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Ha tehát az adatkezelésre az Ön hozzájárulása alapján, vagy szerződés teljesítése érdekében kerül sor, és az adatok automatizáltan kerülnek feldolgozásra, úgy Ön kérheti, hogy elektronikusan bocsássuk az Ön, vagy az Ön által meghatározott személy rendelkezésére az adatokat. 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ha tehát az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke, akkor Ön bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen Szabályzat végén kerül feltüntetésre. 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait.  

Nyilvántartás

Az érintettek megkereséseiről, és az azokra adott reakciókról az adatkezelő nyilvántartást vezet. 

Bírósági igényérvényesítés, kártérítés és sérelemdíj

Az Érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Azt, hogy az adatkezelő (adatfeldolgozó) az előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

1.6 AZ ADATBIZTONSÁG KÖVETELMÉNYE

A Társaság által kezelt személyes adatokat a Társaság elektronikus formában és/vagy papír alapon is tárolja. 

Az adatok biztonsága érdekében a Társaság megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmaz. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vesszük az Adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az elektronikus formában tárolt adatok a szerverszolgáltatók, mint adatfeldolgozók jelen Szabályzat végén feltüntetett címein található szerverén, valamint a Társaság székhelyén található megfelelően védett hardver eszközökön kerülnek rögzítésre.

Az elektronikusan tárolt adatok biztonsága érdekében alkalmazott további szervezeti és IT biztonsági intézkedéseket az IT Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

A Társaság által használt számítógépek, munkaállomások jelszóval védettek, a dokumentumokhoz a hozzáférés jogosultságkezelési szabályok alapján korlátozott. A Társaság valamennyi számítógépes rendszere a kártékony szoftverek elleni védelemmel van ellátva. Az adatokról rendszeresen, időszakos biztonsági mentés készül, folyamatos felülírással. A fizikai irattároló helyiség a víz-, tűz- és behatolásvédelem biztosított. 

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok külön irattári szabályok szerint kerülnek lefűzésre. A személyes adatokat tartalmazó mappákat zárható szekrényben tároljuk.

Az irodaterületre való belépések körében alkalmazott biztonsági intézkedéseket a Biztonsági Szabályzat tartalmazza. Az adatbiztonság követelményének érvényesüléséről az Adatkezelő a jelen Szabályzattal, illetve külön utasításokkal, szabályzatokkal gondoskodik. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Szabályzat, valamint a külön utasítások és szabályzatok mindenkor hatályos tartalmát a munkavállalói, illetve érdekkörében eljáró harmadik személyek (így különösen az adatfeldolgozók) megismerjék, és ezeknek megfelelően járjanak el. 

1.7 ADATTOVÁBBÍTÁS

A Társaság által kezelt személyes adatok csak a következő esetekben és csak a következő címzettek részére kerülhetnek átadásra:

a) az adatkezelési célok elérése érdekében, adatfeldolgozó, más adatkezelő részére;

b) az érintett hozzájárulása alapján bármely címzett részére;

c) jogszabály előírása, illetve hatósági kötelezés alapján a jogszabályban meghatározott címzett részére; 

d) bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek.

1.8 ADATFELDOLGOZÁS

A Társaság a működése biztosítása érdekében különböző szolgáltatásokat vesz igénybe (pl. szerverszolgáltató, postázási szolgáltató, könyvelő, futár, IT szolgáltató stb.). Az ilyen szolgáltatások gyakran járnak együtt személyes adatok kezelésével. 

Ilyen szolgáltatások igénybevétele esetén a Társaság adatkezelőnek, a szolgáltató pedig adatfeldolgozónak minősül. 

A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg, azaz a Társaság határozza meg az adatfeldolgozó(k) számára, hogy milyen adatokkal milyen műveleteket hajtsanak végre. Az adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, illetve szükség esetén törölni.

Az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodást írásba kell foglalni, melyben meg kell határozni legalább adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő GDPR szerinti kötelezettségeit és jogait, valamint felelősségét. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. A Társaság által alkalmazott adatfeldolgozók részletes adatai a jelen Szabályzat végén kerülnek feltüntetésre. A Társaság által alkalmazott Szerverszolgáltató és az IT szolgáltató (a felelősségi körén belül, kizárólag az általuk végzendő feladatokhoz szükséges mértékben) minden elektronikusan rögzített adathoz hozzáféréssel rendelkezik, így ezen szolgáltatók a Különös részben az Adatkezelés címzettjei között már nem kerülnek külön feltüntetésre. 

2. KÜLÖNÖS RÉSZ

2.1 BioGaia Patika webshop (www.patika.biogaia.hu) működésével, a webshopban történő vásárlásokkal és nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések

A BioGaia Patika webshop üzemeltetésének célja a BioGaia és egyéb termékek értékesítése. A webshopban történő vásárláshoz elengedhetetlen bizonyos személyes adatok megadása, mert csak így lehetséges a vásárlók azonosítása és megkülönböztetése, a megrendelt termékek szállítása, szolgáltatáson nyújtása, számlázás, fizetés, valamint szükség esetén reklamációk, jótállási/szavatossági igények kezelése.

Az adatok megadása önkéntes, tehát azokat nem kötelező megadni, azonban a szerződéskötéshez, szállításhoz, számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok megadása hiányában Ön nem tud a webshopban vásárolni. A kényelmi funkciók használata szintén önkéntes, az ezzel kapcsolatos adatok megadása hiányában a felhasználó nem tudja a kényelmi funkciókat használni, azonban a megrendelés ezek hiányában is lehetséges. 

A webshopban történő vásárláshoz előzetes regisztráció nem szükséges, elegendő a szükséges adatokat a megrendelés leadása során megadni. Amennyiben Ön többszöri vásárlást tervez, úgy regisztrációval lehetősége van saját fiók létrehozására, a személyes adatainak/előzmény vásárlási adatainak elmentésére, ilyen esetben a következő vásárlása során egyedi jelszó azonosítást követően lehetséges a saját fiókadatokhoz való hozzáférés. A regisztráció nem előfeltétele a vásárlásnak, az csak egy kényelmi lehetőség. A regisztrációt/fiókot az érintett bármikor törölheti belépést követően a Fiókom / Fiókadatok oldal alján: https://patika.biogaia.hu/fiokom/edit-account/.

A megrendelésekről a jogszabályi rendelkezések szerint visszaigazoló emailt küldünk. 

A megrendelt termékek vételárát biztonságos internetes fizetési felületen (OTP Simple Pay alkalmazás) keresztül lehet, vagy ennek hiányában utánvéttel kell kiegyenlíteni. A megrendelt termékeket futárszolgálat igénybevételével szállítjuk. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
BioGaia Patika – megrendelés során kezelt adatok Magánszemély esetén:VezetéknévKeresztnévLakcímTelefonszámJogi személy esetén:CégnévSzékhelyAdószámTelefonszám Továbbá mindkét esetbenMegrendelés számaMegrendelt termék jellemzőiMegrendelés időpontjaSzerződés létrehozása, online termékértékesítés, megrendelő azonosítása és vele való kapcsolattartás,   Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b)ÉrintettTárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Csomagolási, tárolási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Szállítási szolgáltató, mint adatfeldolgozó  
BioGaia Patika – megrendelés során kezelt adatokE-mail címJogi személy esetén:Kapcsolattartó neveKapcsolattartási e-mail címeMegrendelés időpontja  Megrendelés kötelező visszaigazolása és       Kapcsolat-tartás a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékbenJogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont): 45/2014 Korm. rendelet 18. §. Szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b)ÉrintettTárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Csomagolási, tárolási szolgáltató, mint adatfeldolgozó  
BioGaia Patika – megrendelés során kezelt adatokSzállítási adatok: VezetéknévKeresztnévSzállítási címMegjegyzés rovatban megadott adatokKiszállítás időpontja  A szállítás megkönnyítése érdekében a szállítási dokumentumokon feltüntetésre került a Megrendelés száma és a megrendelés során megadott Telefonszám. Megrendelések kiszállításaSzerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b)ÉrintettWeboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Csomagolási, tárolási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Szállítási szolgáltató, mint adatfeldolgozó
BioGaia Patika – megrendelés során kezelt adatokSzámlázási adatok:Magánszemély esetén:VezetéknévKeresztnévLakcím Jogi személy esetén:CégnévSzékhelyAdószámSzámlázott termékre/szolgáltatásra vonatkozó adatok A számla megrendelés során megadott e-mail címre kerül megküldésre.Számla kiállítása és kézbesítése e-mail címreJogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont): Számviteli tv. 165-169. §. ÁFA tv. 159. §. és 169. §. ÉrintettWeboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Számlázási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Könyvelő, mint adatfeldolgozó Csomagolási és tárolási szolgáltató, mint adatfeldolgozó
BioGaia Patika – regisztráció / Fiók létrehozásaVezetéknévKeresztnévE-mail címBelépési jelszó (titkosítva tárolva)LakcímTelefonszámSzállítási címSzámlázási adatokkorábbi rendelések adataiCéges megrendelés esetén a fentieken túl cégnév, székhely és adószám Kényelmi szolgáltatás, következő vásárlás megkönnyítése és előzmény vásárlások mentéseÉrintett hozzájárulása, melyet a funkció aktiválásával és a szükséges jelszó beállítással ad megÉrintettWeboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó   
BioGaia Patika – biztonságos internetes fizetés (Simple Pay)Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím,Számlázási/Szállítási címSzállítási név, Szállítási telefonszám,Megrendelés számaVásárolt termékek/szolgáltatásokFizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok  Kényelmi szolgáltatás a fizetési felület biztosítása és a fizetési tranzakció nyomon követése: a megrendelő a „fizetés” gombra kattintás eredményeként átirányításra került a SimplePay rendszerre, amire a Társaság már nem lát rá, az itt megadott adatok tekintetében a Banki szolgáltató adatkezelési szabályzata irányadó.Érintett hozzájárulása, melyet a funkció használatával ad megÉrintettWeboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó   Könyvelő, mint adatfeldolgozó Banki szolgáltató, mint önálló adatkezelő  
BioGaia Patika – utánvét fizetésMegrendelés számaFizetendő összegFizetés teljesítésével összefüggő adatok (fizetés módja, időpontja) Internetes fizetés hiányában a szállítás utánvéttel történik, az adatkezelés célja a számlán szereplő összegek beszedése és elszámolásaSzerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b)ÉrintettTárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Csomagolási, tárolási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Szállítási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Könyvelő, mint adatfeldolgozó

A megrendelés során megadott adatokat, továbbá a megrendelés teljesítésével összefüggő adatokat és dokumentumokat (megrendelés visszaigazolása, kiszállítási dokumentumok, fizetés-teljesítésre vonatkozó adatok és dokumentumok) a megrendelés teljesítésétől számított 5 évig kezeljük (általános elévülési idő). A megrendelésről kiállított számlát a számla kiállításának évét követő 8. év utolsó napjáig őrizzük meg. A regisztráció/fiók létrehozása során megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig (fiók törléséig) kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Ügyfélszolgálat

A Társaság e-mailen elérhető ügyfélszolgálatot tart fenn és a honlapon kapcsolati űrlapot üzemeltet. Kérjük, hogy érdeklődésével, panaszával, elsődlegesen ezeken a fórumokon keressen bennünket! Az ügyfélszolgálat mind az érdeklődéseket, mind a panaszokat fogadja, és azokat lehetőség szerint azonnal megválaszolja. Amennyiben a Társaság termékeivel kapcsolatosan bármilyen panasz, szavatossági igény merül fel, és azt közvetlenül a Társaságnál, mint forgalmazónál nyújtják be, arról a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel, azt a Társaság kivizsgálja és erről a panaszost tájékoztatja.

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Érdeklődések fogadása és megválaszolása Az érdeklődés során személyes adatot általában nem kérünk, amennyiben az érintett bármilyen adatot megoszt (pl. e-mail megkeresés esetén szükségszerűen e-mail cím és a kapcsolati űrlap esetén név és e-mail cím), úgy azt kizárólag a kérdése megválaszolásáig kezeljük, azt külön nem mentjük és nem tároljuk.   Érdeklődések megválaszolásaÉrintett hozzájárulása, amit az ügyfélszolgálati elérhetőségen történő adatközléssel ad megÉrintett  
PanaszkezelésJótállási / Szavatossági igények kezelése NévLakcímPanasz részletei vagy Jótállási /Szavatossági igény részletei a jogszabályban előírt tartalommalPanaszkezelés, valamint Jótállási / Szavatossági igények kezelése Jogszabály:Panasz esetén: Fgy.tv. 17/A. §. Jótállás/Szavatossági igény esetén: 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§. (1) a) pontÉrintett  
E-mail címTelefonszám Kapcsolattartás panaszkezelés, jótállási/szavatossági igénye érvényesítése soránÉrintett hozzájárulása, amit az adatközléssel ad megÉrintett  

Érdeklődés esetén személyes adatot nem kérünk, önkéntes adatszolgáltatás esetén az e-mail címet (továbbá bármely más önként megadott adatot) a válasz e-mail megküldését követő legfeljebb 30 napig kezeljük. A panaszkezeléssel, jótállási/szavatossági igényekkel érintett adatokat 3 évig kezeljük. 

Elállási jog gyakorlásával összefüggő adatkezelések 

A 45/2014 Korm. rendelet a fogyasztó részére elállási jogot biztosít, a fogyasztó az elállást a rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja, az ÁSZF-ben meghatározottak szerint. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Elállási nyilatkozatok Név,LakcímElállással érintett termékre vonatkozó adatokÁtvétel időpontjaBankszámlaszám (szükség szerint, amennyiben a vételár visszafizetésére bankszámlára utalással kerül sor)Kelt, aláírás (papír alapú elállási nyilatkozat esetén)Elállások dokumentálása Jogszabály:45/2014 Korm. rendelet 20.§. Érintett Könyvelő, mint adatfeldolgozó
Elállásra tekintettel kiállított storno számlákSzámlázási adatok Elállás bizonylatolása Jogszabály: Számviteli tv. 165-169.§. ÁFA tv. 159. §. és 169. §.Adatkezelő számlázási nyilvántartása  Számlázási szolgáltató, mint adatfeldolgozó Könyvelő, mint adatfeldolgozó

Az elállási nyilatkozatot annak közlésétől számított 5 évig őrizzük meg (általános elévülési idő). A kiállított storno számlát a kiállítás évét követő 8. év utolsó napjáig őrizzük meg. 

Webshop hírlevél – BG Distribution Kft-vel közös adatkezelés

A Társaság egyes fogyasztói marketing tevékenységei szervezése és lebonyolítása során a BioGaia termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójával a BG Distribution Kft.-vel (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, képviseli: dr. Cholnoky Judit ügyvezető, Tel: +36209845395; e-mail: info@biogaia.hu) közös adatkezelőként jár el. A közös adatkezelés azt jelenti, hogy a közös adatkezelők, egy közös adatkezelési célból együttesen kezelik a személyes adatokat, az adatkezelések célját és eszközeit (a belső folyamatokat, a használt nyomtatványok tartalmát, a közösen használt adatbázisok tartalmát) közösen határozták meg, és minden adatkezelő hozzáfér az általunk közösen kezelt adatokhoz.

A Társaság a webshopban forgalmazott termékkel kapcsolatos hírekkel, információkkal, promóciókkal kapcsolatosan rendszeresen hírlevelet küld azon érintettek részére, akik a hírlevélre feliratkoznak, és az ehhez szükséges adataikat önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésére bocsátják. 

A Hírlevélre való feliratkozás külön „Hírlevél” menüpontban lehetséges. A feliratkozás teljesen önkéntes, annak elmaradása semmilyen következménnyel nem jár az érintettre nézve, azon túl, hogy feliratkozás hiányában nem tudja a Webshop hírlevél üzeneteket megkapni. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Webshop Hírlevél Név, E-mail cím Hírlevél küldése Érintett hozzájárulásaÉrintettBG Distribution Kft, mint közös adatkezelő Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó   Tömeges levélküldési szolgáltató, mind adatfeldolgozó

A Hírlevél küldésével összefüggő adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Személyre szabott marketing üzenetek, értesítések – BG Distribution Kft-vel közös adatkezelés

A Webshopban vásárló Érintetteknek lehetőségük van arra, hogy a vásárlási adataik alapján személyre szabott marketing üzeneteket, értesítéseket kapjanak. Ennek során az Adatkezelő az Érintett vásárlási adatai alapul vételével és automatikus elemzésével személyre szabott üzeneteket készít az Érintett részére, például elégedettségi visszajelzés lehetőségét biztosítja, további tájékoztatást nyújt a megvásárolt termékkel, valamint kapcsolódó termékekkel kapcsolatosan, figyelemmel a termék szokásos átlagos fogyasztására jelzést küld amikor várhatóan elfogy az Érintett által vásárolt mennyiség, eseti kedvezmény kuponokat, személyre szabott akciókat tesz elérhetővé, promóciós játékról értesít.  Ezen túlmenően a Személyre szabott marketing üzenetekre feliratkozók az előző részben részletezett Webshop hírlevél információkat is megkapják. 

A Személyre szabott üzenetekre történő feliratkozás a vásárlási folyamat végén, a vonatkozó checkbox kipipálásával történik. A feliratkozás teljesen önkéntes, annak elmaradása semmilyen következménnyel nem jár az érintettre nézve, azon túl, hogy feliratkozás hiányában nem tudja a személyre szabott üzeneteket megkapni. 

Az Adatkezelő csak akkor küld személyre szabott értesítéséket, ha az Érintett kifejezetten bejelöli a checkboxban az erre vonatkozó igényét. 

Az adatkezelés a vásárlási adatokon alapuló automatizált profilalkotást valósít meg, ennek keretében vásárlási adatokból következtetéseket vonunk le a vásárlási szokásaira, a termékek iránti hűségére, a következő vásárlásának várható időpontjára, az elégedettségére vonatkozóan, és ezen alapján ajánlunk fel további információkat, kedvezményes vásárlási lehetőséget, játékban való részvételi lehetőséget.

Ezen adatkezelés során az Adatkezelő az előző pontban részletezettek szerint a BG Distribution Kft.-vel közös adatkezelőként jár el. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Személyre szabott marketing üzenetek Név,E-mail címVásárlási adatok: vásárol termék jellemzői, mennyisége, értéke, vásárlási időpontok, és az ebből automatizált rendszerben levont következtetések Személyre szabott marketing üzenetek küldése Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a profilalkotás esetén a GDPR 22. cikk (2) c) pontja alapjánÉrintettBG Distribution Kft, mint közös adatkezelő Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  Tömeges levélküldési szolgáltató, mind adatfeldolgozó

A Személyre szabott értesítések küldésével összefüggő adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Promóciós célú adatkezelések – egyedi kedvezmény kuponkártyák, promóciós játékok

A Társaság, saját üzletpolitikája szerint, meghatározott fogyasztói kör számára kuponokat (kedvezményre jogosító kártya formátumban) biztosít. Ezen kártya kibocsátásakor és az érintett fogyasztói kör részére történő eljuttatásakor a Társaság a BioGaia Termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójával a BG Distribution Kft.-vel (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; Cg.01-09-966408, képviseli: dr. Cholnoky Judit, Tel: +36209845395; e-mail: info@biogaia.hu) együtt, közös adatkezelőként jár el, hasonlóan az előző két bekezdésben részletezett adatkezeléshez. A kuponkártyák átvétele és felhasználása önkéntes, ennek hiányában az érintett azonban nem tudja a meghirdetett kedvezményeket igénybe venni.   

A Társaság továbbá a weboldal főoldalán akciókat, promóciós játékokat hirdethet. A promóciós játékokban történő részvétel önkéntes. A promóciós játékok szabályzatát és vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a Társaság az adott promóció során teszi közzé. A promóciós játékokkal összefüggő panaszokat a Társaság kivizsgálja. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Promóciós kuponokNévPromóciós kupon/kártya számaÁtadás időpontja aláírás Kártyahasználat során keletkező adatok: Vásárlás időpontjaVásárlás adatai (termék, ár)Marketing, BioGaia termékek széles körben történő ismertetése. Továbbá termékismertetési és marketingeszközök hatékonyságának mérése Érintett hozzájárulásaÉrintettTárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó BG Distribution Hungary Kft., mint közös adatkezelő 
Promóciós játékok A kezelt adatok köre az adott promócióban egyedileg kerül meghatározásra és közzétételre.  Promóciós játék szervezése Érintett hozzájárulásaÉrintettWeboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó 

A folyamatos promóciókkal (kuponkártyákkal) összefüggő adatokat – a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az időszakos promóciók esetén a nyeremények kisorsolását (jegyzőkönyvek) és nyertesekhez eljuttatását (nyertessel való kommunikáció és a nyeremény postára adását igazoló feladóvevény) igazoló dokumentumokat 5 évig (általános elévülési idő) őrizzük meg. 

A weboldalon megadott hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre, személyre szabott értesítésekre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
BioGaia Patika – elektronikusan megadott hozzájárulások naplóadatai IP címhozzájárulás (checkbox kipipálás) időpontjaHozzájárulások megadásának igazolása Jogszabály: GDPR 7. cikk (1) bekezdés.ÉrintettTárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó Weboldal működtetését végző szolgáltató, mint adatfeldolgozó  

A hozzájárulások naplóadatait a hozzájárulás visszavonását követő 1 évig (adatvédelmi elévülési idő), őrizzük meg. 

2.2 Üzleti partnerek/beszállítók adatainak kezelése

A Társaság az üzleti tevékenységével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, panaszügyek kezelése, jótállási/szavatossági igények intézése stb.), céljából a vele üzleti kapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli.

Az üzleti partnerekkel kötött szerződéssel érintett adatok kezelése egyrészről a szerződéspéldányok papír alapú irattárazásával (a Társaság székhelyén), másrészről az adatoknak elektronikus mentésével valósul meg, a szerverszolgáltató által biztosított tárhelyen. 

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Magánszemély szerződéses partner adatainak kezeléseNévLakcímAnyja neveEV nyilvántartási száma, adószáma/adóazonosító jeleNévjegykártya adatok (ahol felmerül)Bankszámlaszám (ahol szükséges)Szerződő partner azonosítása, szerződés teljesítéseSzerződéses kötelezettség teljesítéseÉrintettKönyvelő, mint adatfeldolgozó    
E-mail címTelefonszámKapcsolattartó megjelölése esetén:Kapcsolattartó neveE-mail címeTelefonszámabeosztásaNévjegykártya-adatok (ahol felmerül)Kapcsolat-tartás a szerződő partnerrelSzerződéses kötelezettség teljesítéseÉrintettKapcsolat-tartó megjelölése esetén az adatok forrása a szerződéses partner Könyvelő, mint adatfeldolgozó   
Számlázási adatokBizonylatok kiállításaJogszabály: Számviteli tv. 165-169. §. ÁFA tv. 159. §. és 169. §.ÉrintettKönyvelő, mint adatfeldolgozó Számlázási program szolgáltató, mint adatfeldolgozó
Jogi személy szerződéses partner adatainak kezeléseJogi személy képviseletében eljáró személy neveBeosztásaNévjegykártya (ahol felmerül)Szerződő partner azonosítása, szerződés teljesítéseSzerződéses kötelezettség teljesítéseÉrintettKönyvelő, mint adatfeldolgozó  
Kapcsolattartó neveE-mail címeTelefonszámabeosztásaNévjegykártya (ahol felmerül)  Kapcsolat-tartás a szerződő partnerrelSzerződéses kötelezettség teljesítéseÉrintettvagy amennyiben nem azonos a képviselővel, akkor az adatok forrása a jogi személy képviselőjeKönyvelő, mint adatfeldolgozó   

Az Ügyfélkapcsolati adatokat az ügyfélkapcsolati jogviszony megszűnését követő 5 évig (általános elévülési idő), az ügyfélkapcsolat alapján kiállított számviteli bizonylatokat az utolsó bizonylat kiállítása évének utolsó napjától számított 8 évig kezeljük. A Társaság 3 M összeget elérő készpénzteljesítést nem fogad el (kizárólag bankszámlautalást), így Pmt. szerinti ügyfélazonosítást nem köteles végezni, amennyiben ilyen igénye felmerül, a Társaság a Pmt. szerinti azonosítás részleteiről külön tájékoztatja az érintettet. 

2.3 Cookie kezelés

A cookie/süti egy olyan fájl (információcsomag), amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére. 

Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása). 

A www.patika.biogaia.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt az Érintett által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt az Érintett a weboldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat ezen cookie-k segítségével. 

A cookie-k használatának engedélyezése önkéntes. A cookie-k letiltása általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében, adatvédelem és/vagy cookie vagy süti pont alatt keresztül lehetséges, valamint a weboldal első látogatásakor automatikusan felugrik egy ablak, felhívva a figyelmet a sütikre. 

Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-k részletes leírását a https://patika.biogaia.hu/adatvedelem/ oldalon találja. 

Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik önmagukban nem tudják a honlap látogatójának személyét beazonosítani.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq

• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Adatkezelés leírásaKezelt adatok köreAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdatok forrásaAdatkezelés címzettjei
Sütikezelésa Cookie tájékoztatóban meghatározottak szerintcookiek üzemeltetéseJogos érdek, weblap optimális működésének biztosítása, és fogyasztói magatartás elemzésÉrintettFacebookGoogle 

2.4 Egyéb, a jelen Szabályzatban nem nevesített adatkezelések

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Szabályzatban nem részletezett adatkezeléseket is folytathat, ezek vonatkozásában minden esetben az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintettek részére, és ezen adatkezelésekre is kiterjed a jelen Szabályzat hatálya. 

*****

3. Fontos adatok:

A Mikrobiom Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Adatkezelő adatai és elérhetőségei:
Székhely: Budapest, Krisztina körút 2-4. I. em. 17.
Adószám: 27106594-2-43
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-349754
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Működési engedély száma: ÉK/735759-202003041327-012883/2020 (érk.szám)
Telefonos elérhetőség: +36 20 960 8152
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@patika.biogaia.hu
Képviselője: Kesselbauerné Janoch Judit Barbara ügyvezető
Telefonos elérhetőség: +36 20 960 8152
Elektronikus elérhetőség: janoch.judit@gmail.com

Adatfeldolgozók adatai és elérhetőségei:

Tárhelyszolgáltató
Cégnév: EAGLE-COMP Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Katóka u. 42.
Nyilvántartási szám: 01-09-705237
Telefonos elérhetőség: +36 20 946 9083
Elektronikus elérhetőség: info@eaglecomp.hu

Könyvelési, számviteli szolgáltató
Cégnév: ABV-FIX 2000 Kft.
Székhely: 1205 Budapest, Kossuth L. u. 142/B
Nyilvántartási szám: 13 09 078667
Telefonos elérhetőség: +36-70-621-56-97
Elektronikus elérhetőség: abvfix@abvfix.hu

Számlázási szolgáltató
Név: KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Nyilvántartási szám: 01 09 303201
Telefonos elérhetőség: +36 30 35 44 789
Elektronikus elérhetőség: info@szamlazz.hu

Webshop kiszállítást szervező szolgáltató
Név: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 4. (B2/13).
Nyilvántartási szám: 01 09 282775
Telefonos elérhetőség: +36 1 99 88 099
Elektronikus elérhetőség: info@webshippy.com

Csomagszállítási szolgáltató:
Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Nyilvántartási szám: 13-09-111755
Telefonos elérhetőség: +36-29/88 66 70
Elektronikus elérhetőség: info@gls-hungary.com

Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Telefonos elérhetőség: +36 1/999-0-369
Elektronikus elérhetőség: info@foxpost.hu

Név: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonos elérhetőség: +36-1/767-8200
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu

Internetes fizetési szolgáltató:
Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft. (OTP Simple Pay)
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Nyilvántartási szám: 01-09-174466
Telefonos elérhetőség: +36 1/3666-611
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@simple.hu

Jogi szolgáltató:
Név: Bényi, Tamási Schümeky Ügyvédi Társulás
Nyilvántartási száma: Budapesti Ügyvédi Kamara-1384
Székhely: 1122 Budapest, Krisztina Krt. 2-4. 1/17.
Telefonos elérhetőség: +36 1 225 82 66
Elektronikus elérhetőség: office@belegal.hu

Weboldal működtetését végző szolgáltató:
Név: SocialWings Kft.
Székhely: 7634 Pécs, Szőlész dűlő 59.
Nyilvántartási szám: 02 09 085296
Telefonos elérhetőség: +36 30 682 0284
Elektronikus elérhetőség: hello@socialwings.hu

Tömeges levélküldési szolgáltató
Név: SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C. IV. em. 4.
Nyilvántartási szám: Cg. 01 09 286773
Telefonos elérhetőség: +36 1 490 0172
Elektronikus elérhetőség: info@salesautopilot.hu

Hatóság adatai és elérhetőségei:
Megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Rövidített neve: NAIH
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen szabályzat 2020. február 24. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos, jelen 03 verzió 2024. március 12. napjától hatályos.

A Társaság fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Társaság a Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az info@mikrobiomkft.hu e-mail címre megküldve lehet feltenni.

Budapest, 2024. március 12.

________________________________
Mikrobiom Kft.
Képviseli: Kesselbauerné Janoch Judit Barbara ügyvezető